łowcy Przygód

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


§1


1. Serwis internetowy www.lowcyprzygod.pl (dalej Serwis Internetowy) prowadzony jest przez firmę: 

Turystyka Niekonwencjonalna „Łowcy Przygód”
84-218 Łęczyce Łówcz Górny 21, Porzecze
woj. pomorskie, tel./fax (58) 676-26-04
NIP 586-106-92-72   REGON 191229987
www.lowcyprzygod.pl   e-mail: biuro@lowcyprzygod.pl


2. Firma Łowcy Przygód Grzegorz Linda wpisana została do Rejestru Organizatorów Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod nr 226


§2

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest wyrażenie chęci zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych z Firmą.


§3

Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest korzystanie z przeglądarki internetowej Chrome, Firefox lub Opera na komputerze stacjonarnym lub laptopie wyposażonym w system operacyjny Windows.


§4

1. Poprzez kliknięcie pola "Rezerwuj" przy opisie wybranego obozu wypoczynkowego w Serwisie Internetowym i wypełnienie wszystkich kolejnych poleceń Serwisu Internetowego, w tym w szczególności podanie niezbędnych danych, osoba korzystająca z Serwisu Internetowego (Rezerwujący) wyraża chęć zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych firmą Łowcy Przygód Grzegorz Linda na warunkach opisanych w opisie obozu wypoczynkowego, którego dotyczy rezerwacja i w regulamine świadczenia usług turystycznych dostępnego w Serwisie Internetowym pod adresem www.lowcyprzygod.pl/page/regulamin

2. Firma Łowcy Przygód Grzegorz Linda, w terminie do 72 godzin od złożenia rezerwacji zgodnie z § 4 ust. 1, na podany przez Rezerwującego adres elektroniczny wyśle ofertę zawarcia umowy umowy o świadczenie usług turystycznych wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami niezbędnymi dla strony umowy i wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Przyjęcie oferty Firmy przez Rezerwującego następuje poprzez zapłatę zaliczki (przelewem na rachunek bankowy Firmy) w wysokości wskazanej w umowie. Warunkiem koniecznym dla skuteczności przyjęcia oferty jest dokonanie wpłaty zaliczki przed upływem ważności oferty. Z chwilą zapłaty zaliczki w w/w terminie i w wysokości wskazanej w umowie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, gdzie Firma Łowcy Przygód Grzegorz Linda jest Usługodawcą, a Rezerwujący Usługobiorcą.

4. Oferta zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, o której mowa w § 4 ust. 2 jest wiążąca:

a) przez 3 dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 2. - jeżeli złożona została 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej lub wcześniej, 

b) przez 1 dzień od dnia wysłania wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 2.  - jeżeli złożona został później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.


§5

1. Wszelkie reklamacje składać należy na adres internetowy biuro@lowcyprzygod.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Firmę.